Januari 2022: Terugblik – Raadstafels Deventer over participatie en inspraak bij de energietransitie

In december heeft de gemeenteraad twee online bijeenkomsten belegd over onderwerpen, die de bijzondere belangstelling hebben van de Initiatiefgroep Burgerberaad voor het Klimaat.
Op 8 december kregen de raadsleden een introductie van Studio Vers Be- stuur (een adviesgroep voor democratische vernieuwing van de provincie Overijssel) over de veranderende maatschappij en wat dat betekent voor de rol van volksvertegenwoordigers. De veranderende maatschappij vraagt ook om een andere, open manier van in gesprek gaan met inwoners over ingewik- kelde vraagstukken. Het advies aan de gemeenteraad was: ga oefenen met nieuwe vormen van burgerinspraak en leer er al doende van. Terugkijken? Zie de volgende link: https://deventer.raadsinformatie.nl/vergadering/923809/ ALGEMEEN-RUIMTE

Op 15 december gaf bureau Buhrs (een adviesbureau gespecialiseerd in participatieprocessen) een terugblik op de inspraak over windenergie: hun conclusie, dat die inspraak in de toekomst anders en beter moet, werd breed gedeeld. Aan de hand van stellingen was er een eerste peiling over burgerin- spraak, burgerforum of burgerberaad. Veel raadsleden zijn zich bewust van het verlies aan vertrouwen van burgers in de (gemeente)politiek. De gemeen- te is daarom op zoek naar mogelijkheden om dat vertrouwen te herstellen. Dialoog/gesprekken worden gezien als mogelijkheid om begrip en vertrou- wen terug te winnen. De Initiatiefgroep is er van overtuigd dat een burgerbe- raad een methode is die juist nu kan bijdragen aan de dialoog en het herstel van vertrouwen. Terugkijken? Zie de volgende link: https://deventer.raadsin- formatie.nl/vergadering/820183/RUIMTE-BESTUUR

Concluderend hebben wij de indruk dat de raadsleden en politieke partijen voorzichtig positief zijn over nieuwe vormen van burgerparticipatie. Daarbij hebben zij ook het burgerberaad een aantal malen genoemd. We staan te popelen om dit in 2022 samen met de raad uit te werken en uit te voeren! Ons adagium is overigens: niet KLEIN maar GOED beginnen  Dat wil zeggen: niet kleinschalig in één wijk beginnen, maar voor de gehele gemeente Deventer en goed gefaciliteerd.