avg-condities

Privacyverklaring:

Het “Burgerberaad Deventer” is geen rechtspersoon in de zin van de Nederlandse wet.Zij heeft dan ook geen statuten, noch een vestigingsadres noch een raad van advies of anderszins. Het Burgerberaad Deventer is een initiatief van maatschappelijk betrokkenen om voor grote maatschappelijke beslissingen de stem van de bevolking hoorbaar en kenbaar te maken.

Het Burgerberaad Deventer kent een initiatiefgroep die acties en administratie uitzet en coördineert. Zij beheren ook de eventueel te verzamelen persoonsgegevens waarop deze AGV van toepassing is.

Contact details:

info@burgerberaaddeventer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Deventer Burgerberaad  verwerkt uw persoonsgegevens die u heeft verstrekt nadat u contact heeft gezocht met het Beraad, teneinde:

A: u in te schrijven voor de nieuwsbrief
B: u aan te melden om zitting te nemen in de initiatiefgroep
C: u zich na loting heeft aangemeld voor deelname aan het uiteindelijke burgerberaad.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

> Voornaam en achternaam
> Geslacht
> Telefoon nummer
> E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogden. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@burgerberaaddeventer.nl en dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Burgerberaad Deventer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of vergelijkbaar relevante informatie
– Omdat u bent toetreden tot de initiatiefgroep
– Omdat u heeft na loting heeft aangegeven deel uit te willen maken van het (uiteindelijke)Burgerberaad

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Burgerberaad Deventer neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

E-mailadres Nieuwsbrieven   >  Totdat u uw inschrijving beëindigt of zolang Het Burgerberaad nieuwsbrieven verstuurt
Persoonsdata Initiatiefgroep >  In onderling overleg; mogelijk willen wij u nogmaals benaderen voor een volgend Burgerberaad
Persoonsdata Burgerberaad  > Tot na het daadwerkelijk beraad en het delen van de uitkomsten hiervan. De exacte datum hiervan wordt apart
                                                       gecommuniceerd.

Het Burgerberaad Deventer deelt geen persoonsgegevens met andere instanties die zij via het contactformulier of anderszins heeft verkregen.

Persoonsgegevens van de genodigden tot deelname aan het Burgerberaad
Voor het uiteindelijk Burgerberaad wordt uit de Gemeentelijke Basisadministratie door een onafhankelijk bedrijf een representatieve selectie van uit te nodigen personen gemaakt. Het Burgerberaad heeft hier geen invloed op en deze persoonsgegevens maken expliciet geen onderdeel uit van de AVG-bepalingen. Deze gegevens horen bij de AVG-bepalingen van de andere partners.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Het Burgerberaad gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, of te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Burgerberaad en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben vastgelegd in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@burgerberaaddeventer.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Burgerberaad wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

Het Burgerberaad Deventer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@burgerberaaddeventer.nl