disclaimer

Vrijwaringsclausule Burgerberaad Deventer

Een ieder die – voor welk doel dan ook – gebruik maakt van de website van Het Burgerberaad Deventer, stemt in met de onderstaande voorwaarden. Het Burgerberaad behoudt zich het recht voor deze bepalingen te allen tijde te wijzigen.

Inhoud

Het Burgerberaad is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.Het Burgerberaad streeft naar het aanbieden van actuele en correcte informatie. De informatie op de site wordt regelmatig gecontroleerd.

Desondanks kan het Burgerberaad niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, juist en volledig is. In geval van onjuiste of onduidelijke informatie wordt het op prijs gesteld als u het burgerberaad hiervan op de hoogte stelt via info@burgerberaaddeventer.nl

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Het burgerberaad is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is niet aansprakelijk voor de inhoud hiervan.

Verwijzingen / Links naar de website van het Burgerberaad Deventer

Het is toegestaan om op andere sites links aan te brengen naar de site van het burgerberaad, doch uitsluitend met inachtneming van de volgende voorwaarden:

1.een site mag niet de indruk wekken dat het burgerberaad Deventer de site of de daarop
   gepubliceerde meningen en/of producten steunt of aanbeveelt

2.een site mag een link aanbrengen naar de site van het Burgerberaad Deventer, maar het is niet
   toegestaan om inhoud te kopiëren.

3. een site mag op geen enkele wijze gebruik maken van het logo van het Burgerberaad Deventer
    tenzij hiervoor uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming is gevraagd en gegeven. Dit om de
    noodzakelijke neutraliteit van het burgerberaad te kunnen borgen

4. Een site mag geen onjuiste informatie geven over het burgerberaad

5. Een site die linkt naar de website van het burgerberaad mag nimmer content bevatten die blijk
    geeft van beledigend, lasterlijk, discriminerend, obsceen of anderszins onaanvaardbaar
    taalgebruik of onjuiste informatie

6. Een link naar de website van het burgerberaad op een website is nimmer toegestaan wanneer
    deze site of de (gedeeltelijke) inhoud politiek georiënteerd is; dit omwille van de noodzakelijke
     neutraliteit

Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die in de elektronische correspondentie met deze website kunnen worden herleid, worden door het burgerberaad met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
Zie hiervoor verder onze AVG-condities

Copyright

Het Burgerberaad Deventer spant zich in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. 

De auteursrechten, merkrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten van het materiaal of rechten die voor bescherming in aanmerking komen, berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

De website van het Burgerberaad is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met het auteursrecht en andere toepasselijke wet- en regelgeving is niet toegestaan.