Hoezo over het klimaat?

Iedereen weet het inmiddels: ingrijpende en snelle klimaatveranderingen zijn gaande en stellen de mensen voor enorme uitdagingen om de aarde leefbaar te houden. Maar over mogelijke oplossingen wordt heel verschillend gedacht.

Er zijn internationale en nationale afspraken gemaakt om hieraan te werken. Ook de gemeente Deventer heeft een opdracht en ambities die moeten worden omgezet in concrete maatregelen.

Hieronder de huidige stand van zaken

Klimaatbeleid Deventer, 2019

De gemeente Deventer heeft een klimaatakkoord met het rijk ondertekend. Daarin staat wat de gemeente samen met de regio aan opgaven heeft. Afgesproken is dat in 2030 energie duurzaam wordt opgewekt met zon en wind als bijdrage aan de reductie van 49% CO2 uitstoot.

De gemeente heeft een Energieplan opgesteld met de ambitie om in 2030 energie neutraal te zijn.
Het Energieplan Deventer (pdf, 1,3 MB) bevat de grote lijnen voor de aanpak om energieneutraal te worden.

Ook moet elke gemeente aangeven wanneer in welke wijk een begin wordt gemaakt met de omschakeling van aardgas naar alternatieve warmte- en energiebronnen. Inwoners, bedrijven en andere gebouweigenaren worden betrokken bij de inhoud van de visie. Een voorbeeld is het Slimme Warmtenet Zandweerd.

Ook op het gebied van regenwater heeft de gemeente beleid geformuleerd: in 2050 moet bij hevige regenval het water zijn weg vinden zonder al te veel overlast. Omgekeerd wil de gemeente droogteschade beperken door regenwater niet naar de riolering af te voeren, maar in de bodem vast te houden.Op de kaart Water op straat in Deventer zijn de knelpunten te zien waar bij hevige neerslag wateroverlast is te verwachten. De warmte is voor heel Deventer vastgelegd op de interactieve hittestresskaart van Deventer

VNG: Klimaatakkoord
Regionale Energie Strategie West-Overijssel
Gemeente Deventer: aanpassen aan klimaatverandering

70159267-C4A5-46FA-9CAD-1D02CC38F659_1_105_c

IPCC-klimaatrapport, augustus 2021

De Verenigde Naties hebben in augustus 2021 het IPCC-klimaatrapport gepresenteerd, waaraan honderden wetenschappers hebben gewerkt. 

Het rapport toont aan dat veel veranderingen zich almaar sneller voltrekken. We stevenen af op niet-omkeerbare kantelpunten, tenzij we snel en wereldwijd ingrijpende maatregelen nemen. 

Het rapport stond centraal bij de grote mondiale klimaatconferentie van november 2021 in Glasgow.

NPO-radio1: Nieuw VN-rapport over de opwarming van de aarde wakkert klimaatdiscussie weer aan

De Green deal van de Europese Unie, juli 2021

De Europese Commissie presenteerde in juli 2021 haar Green Deal: een reeks voorstellen voor het aanpassen van klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid van de EU. Daarmee wil de EU rond 2050 het eerste klimaatneutrale continent van de wereld worden. Een tussendoel is om in 2030 netto 55 % minder broeikasgassen uit te stoten dan in 1990.

De EU stelt dat dit tot ingrijpende hervormingen van de economie en samenleving zal leiden. Maar die hervormingen zullen ook zorgen voor het aantrekken van de economie door de transitie naar ‘schone’ grondstoffen. 

Europese Commissie: Werk maken van de green deal

 Klimaatbeleid Nederland

Nederland heeft haar klimaatbeleid vastgelegd in de klimaatwet. 

Nederland wil enerzijds verdere klimaatverandering voorkomen door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit wil ze doen in samenwerking met andere landen. 

Anderzijds werkt Nederland aan aanpassingen van de omgeving zodat die geschikt is voor de gevolgen van het veranderende klimaat, bijvoorbeeld ruimte voor de rivier.

Overheid: Klimaatbeleid

 Wat vindt Nederland? Klimaatraadpleging door TU Delft, juni 2021

Onderzoekers van de TU Delft en de Universiteit Utrecht hebben via een volksraadpleging meer dan 10.000 Nederlanders bereid gevonden om de overheid te adviseren over haar klimaatbeleid. 

De klimaatraadpleging laat zien dat ongeveer 25% van de Nederlanders een zeer uitgesproken mening heeft over klimaatbeleid (sterke voorstanders en sterke tegenstanders). Een brede middengroep van ongeveer 75 % steunt een ambitieuzer klimaatbeleid, maar onder vier voorwaarden:

1. Klimaatmaatregelen die de persoonlijke levenssfeer van burgers direct raken zijn pas acceptabel          als andere maatregelen zichtbaar maximaal zijn toegepast en de overheid een streng beleid voert        tegen grote vervuilende sectoren 

2. Bescherm lage inkomens en voorkom dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt

3. De vervuiler moet betalen

4. De baten van een maatregel moeten hoger zijn dan de kosten en er mag geen beter alternatief zijn

TU Delft/Nationale denktank: Brede steun klimaatambities als aan 4 voorwaarden is voldaan.  

34ADD826-C72C-4F17-82A1-7B85446C973A_1_105_c