Waarom een burgerberaad?

Als inwoner kun je op verschillende manieren invloed uitoefenen op besluiten van de gemeente, bijvoorbeeld tijdens een raadsvergadering of op een inspraakavond. Toch komt er na een besluit van de gemeente vaak stevige kritiek. Inwoners voelen zich dan onvoldoende gehoord. De gemeente kan dan niet rekenen op steun vanuit de bevolking.

Regelmatig worden besluiten dan weer terug gedraaid en is iedereen terug bij af, maar dan met een flinke frustratie erbij. Het verscherpt de tegenstellingen in de raad en ook in de wijk waar het speelt. Dit kan anders!

Nieuwe vorm van democratie

Bij een referendum kun je alleen een ‘ja’ of ‘nee’ zeggen. En bij inspraak kun je pas op het laatst in de besluitvorming ‘voor’ of ‘tegen’ aangeven. Burgerfora zijn een nieuwe vorm van democratie: een breed samengestelde groep van bewoners praat en beslist dan mee over de invulling en uitvoering van een bepaalde problematiek. Een burgerberaad is zo’n nieuwe vorm: gekozen uit een steekproef zijn alle groepen uit de samenleving er in vertegenwoordigd. 

In een burgerberaad staat niet de discussie maar de dialoog centraal: je bevraagt elkaar en zoekt samen naar mogelijke oplossingen voor de gestelde problematiek. Een burgerberaad is dan ook bij uitstek geschikt om een complex probleem te bespreken.

Klimaat als eerste opdracht

Is een burgerberaad eenmaal vastgesteld als vorm van inspraak door de gemeente Deventer, dan stellen wij als Initiatiefgroep voor om als eerste een burgerberaad te houden over het onderwerp klimaat. 

In het burgerberaad over het klimaat komen vraagstukken naar voren als hoe maken we Deventer klimaatneutraal, wat vinden wij belangrijk en waardevol, wat vinden wij als burgers wel en niet acceptabel.
Het burgerberaad kijkt niet naar wat politiek haalbaar is maar naar wat nodig en eerlijk is en daarna komen de leden gezamenlijk met een pakket aan maatregelen.

 

Samenstelling burgerberaad

De gemeente zal uit de gemeentelijke basisadministratie een steekproef trekken zodat onder meer leeftijd, geslacht, inkomen, buurt, opleiding, etniciteit en dergelijke een reële afspiegeling zijn van de Deventer bevolking. Een bewoner die ingeloot is, is niet verplicht om mee te doen. Eventueel volgt er een tweede loting ronde als blijkt dat een bepaalde groep inwoners ondervertegenwoordigd is.
De Gemeente is verder geen partij in de samenstelling van de groep anders dan dat zij de basisadministratie openstelt.

Drie fasen

Het burgerberaad bestaat uit drie fasen:

  • Tijdens de start van het burgerberaad formuleren de deelnemers de agenda en verkennen zij de mogelijkheden en oplossingen.

  • Daarna gaan zij meerdere bijeenkomsten met elkaar in gesprek. In kleine groepen werken zij het vraagstuk uit tot concrete voorstellen. Deskundigen zijn beschikbaar voor het beantwoorden van vragen van deelnemers.

  • Tenslotte bepalen de deelnemers welke voorstellen er in het burgerakkoord worden opgenomen door middel van een stemming.

Het resultaat van het burgerberaad kan rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak. Dit vertaalt zich in een versnelling van de politieke besluitvorming en betrokkenheid van de bevolking bij het vraagstuk en oplossingen van het burgerberaad. Zo wordt het Deventer klimaatbeleid óns gezamenlijk klimaatbeleid!